Afspraken voor een goede arts-patiënt relatie

 

 • Uw huisartsen zijn beiden geconventioneerd, d.w.z. dat ze werken aan de normale RIZIV-tarieven.

 • Hernieuw tijdig uw GMD (éénmaal per kalenderjaar).dochanddruk

 • Telefonisch kan geen (of zelfs een verkeerde) diagnose gesteld worden.

 • Voor u en onze veiligheid: betaal tijdens de raadpleging bij voorkeur met bancontact.

 • Voor een raadpleging op afspraak wordt geen supplement gevraagd.

 • Door de verdere informatisering van de gezondheidszorg is het noodzakelijk om ALTIJD je electronische identiteitskaart (eID), kids-ID of isi+-kaart mee te brengen. Vergeet ook je ziekenfondsklevertjes niet.
 • Indien je op afspraak komt, maak je 1 afspraak per persoon. Hebt u meerdere problemen, of moet er een speciaal onderzoek gebeuren, maak dan de afspraak telefonisch en vraag om wat extra tijd te voorzien. Indien u uw afspraak niet kan nakomen, gelieve deze tijdig telefonisch te annuleren.

 • Vraag een huisbezoek aan tussen 9u00 en 11u00, tenzij bij dringende situaties.

 • Vraag niet nodeloos om dringende hulp.

 • Bel 100 of 112 (GSM) bij levensbedreigende situaties.

 • Het invullen van attesten en formulieren gebeurt ALTIJD tijdens de raadpleging of een huisbezoek.  Alleen op deze manier beschikt de huisarts oveer de nodige informatie en tijd om deze attesten en formulieren correct in te vullen en blijft jouw lmedisch dossier up-to-date!  Een attest voor werkonbekwaamheid of schoolverlet is alleen geldig na onderzoek door een arts; uitzonderingen worden enkel gemaakt in overleg.  Voor een geschiktheidsattest voor de sportclub of een nieuwe job, houden we eraan een standaard lichamelijk onderzoek uit te voeren; ook hiervoor kom je dus best op raadpleging of maak je een afspraak.
 • Voorschriften voor kinesitherapie, geneesmiddelen, … worden enkel afgeleverd tijdens een raadpleging of een consultatie.  Voor een nieuw op te starten geneesmiddel kom je altijd naar de raadpleging.  Hierop zijn GEEN uitzonderingen mogelijk!  Voor de verlenging van chronische medicatie krijg je voldoende voorschriften tot aan de volgende geplande controle; de tijd tot de volgende controle wordt in overleg met de arts bepaald en is afhankelijk van de aandoening die moet worden opgevolgd! (bv voor suikerziekte is dit om de drie maanden).  We begrijpen dat je soms onverwacht één enkel voorschrift ontbreekt.  In uitzonderlijke gevallen kan je één enkel voorschrift voor verlenging van chronische medicatie aanvragen zonder raadpleging of huisbezoek.  Hou in deze situatie rekening met: 1) bel minimum 24 u op voorhand zodat je huisarts de kans heeft om dit correct af te handelen, 2) er zal slechts een kleine verpakking worden voorgeschreven, voldoende tot aan de volgende raadpleging of huisbezoek, en 3) hou bij het afhalen rekening met de uren van de raadpleging.  Je huisarts kan je alleen verwijzen naar een specialist, kinesitherapeut, diëtist, radioloog, ... NA een raadpleging of huisbezoek; je vraagt dus advies en eventueel een onderzoek bij je huisarts alvorens hiervoor een afspraak te maken!  Wanneer andere zorgverleners je een verlenging van behandeling, medicatie of bijkomende onderzoeken voorstellen, bespreek je dit voorstel best eerst met je huisarts tijdens een raadpleging of huisbezoek.  Hij/zij zal je dan, na eventueel verder onderzoek, de nodige voorschriften en/of verwijsbrieven meegeven.

  Het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) en de Orde der Artsen verbieden artsen om voorschriften of attesten af te leveren zonder de patiënt te hebben gezien.  Je huisarts kan dus alleen tijdens een raadpleging of huisbezoek voorschriften of attesten afleveren en niet op telefonische aanvraag!  Je kan ook geen attesten krijgen voor iemand anders. 'Shoppen' voor familie kan niet!

 • Valse attesten zullen steeds geweigerd worden!

  Je huisarts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid.  Maak het hem/haar daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is.