Nuttige telefoonnummers en websites

 

 

 

Wachtdienst Alken, Kortenbos,St.-Lambrechts-Herk 011/31.54.00              
 
Apotheker van wacht 0903/999.10 (via callcenter; na 22u00; 1.5 euro/min)     www.apotheek.be

Jessa Ziekenhuis - campus Virga Jesse                              

011/30.81.11 www.jessazh.be
Jessa Ziekenhuis - campus Salvator                                     011/28.91.11 www.jessazh.be
Jessa Ziekenhuis - campus St.-Ursula 013/55.17.11 www.jessazh.be                                           
St.-Trudo Ziekenhuis                                                               011/69.91.11  
www.sint-trudo.be
Ziekenhuis Oost-Limburg 089/32.50.50 www.zol.be
Universitair Ziekenhuis Leuven    016/33.22.11 www.uzleuven.be
Antigifcentrum  070/24.52.45 www.antigifcentrum.be
Ambulance en brandweer 100 of 112  
Politie 101 www.polfed-fedpol.be
Rode Kruis 105 www.rodekruis.be
Tele onthaal 106 www.tele-onthaal.be
Child focus 110 www.childfocus.be
Druglijn 078/15.10.20 www.druglijn.be
Aids telefoon 078/15.15.15 www.sociaalhuiskuurne.be
Kankerfoon 0800/15.800 www.kanker.be
Diabetes infolijn 0800/96.333 www.diabetes.be
Vlaamse kankertelefoon 078/15.01.51 www.kanker.be
Kinder- en jongerentelefoon 102 www.kjt.be
Zelfmoordpreventie 0800/15.800 www.preventiezelfdoding.be
Tabak stop lijn 0800/111.00 www.tabakstop.be